Termeni și condiții de utilizare a aplicatiei Autoportare valabile incepand cu data de 24.01.2024

Prin utilizarea Aplicatiei Autoportare (astfel cum este această definită mai jos) și prin acceptarea explicită a acestor termeni și condiții prin bifarea căsuței corespunzătoare, se consideră că Utilizatorul (astfel cum este acesta definit mai jos) a citit acest document, a înțeles conținutul acestuia și și-a dat acordul asupra clauzelor stipulate în el. 

1. Definiții 

Termenii utilizați în acest document sunt definiți astfel: 

• Utilizator - orice persoană fizică sau reprezentant al unei persoane juridice care își creează un cont în cadrul Aplicației și utilizează Aplicația, independent de situația în care contractează o Poliță de Asigurare (astfel cum este acesta definită mai jos) în cadrul secțiunii, devenind astfel un Asigurat; 

• Polița de Asigurare – orice poliță de asigurare de tip RCA disponibilă pentru a fi contractată în cadrul Aplicației, conform ofertelor puse la dispoziție de către Broker Utilizatorului, prin intermediul Aplicației (astfel cum este aceasta definit mai jos); 

• Aplicația - aplicația Autoportare disponibilă pentru sistemele de operare Android și iOS, dezvoltată și deținută în mod exclusiv de către dezvoltatorul aplicației SC Tropini Tek SRL, prin care Utilizatorii pot efectua plăti către diferiți prestatori de servicii disponibili în Aplicație. 

• Asigurat - persoană fizică sau juridică deținătoare a unei Polițe de Asigurare emise de către un Asigurator (astfel cum este acesta definit mai jos), prin intermediul Aplicației și pe baza ofertelor puse la dispoziție de către Broker; 

• Asigurator - persoană juridică română sau străină ori societatea mutuală, autorizată în condițiile Legii nr. 237/ 2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, să exercite activități de asigurare și ale cărei oferte sunt disponibile în cadrul Aplicației prin intermediul Brokerului; Dezvoltatorul Aplicației nu garantează existența ofertelor anumitor Asiguratori în cadrul Aplicației, acest aspect fiind reglat în baza relației contractuale dintre Broker și Asiguratori. 

• Date cu caracter personal - orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale; 

• Dezvoltatorul aplicației Autoportare – înseamnă SC TROPINI TEK SRL, cu sediul Strada Tiberiu Ricci 2-4, Scara A, Ap 9, Cisnadie, Sibiu, 555300, CUI: 44223195, REG.COM.: J32/911/05052021, BANCA: Banca Transilvania IBAN RO71BTRLRONCRT0620141301.; 

• Broker – înseamnă Renomia SRBA Insurance Broker SRL, entitate autorizată de către AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ și înmatriculat în Registrul brokerilor 

2. Despre Broker și serviciile oferite 

• Polițele de Asigurare disponibile in cadrul Aplicației sunt emise de către Asiguratori, prin intermediul Brokerului. 

• Detaliile de corespondență a Brokerului în legătură cu Polițele de Asigurare: Strada Grigore Alexandrescu 89-97, corp A, etaj 6, București, Sector 1, e-mail office@renomia.ro, fax : 021 315 49 49, telefon: 021 313 83 9, adresa web: www.renomia.ro, cod unic de înregistrare 32729157. 

• Prin intermediul Aplicației, Brokerul pune la dispoziție Polițe de Asigurare RCA – asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie, conform prevederilor Legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. 

• Brokerul are dreptul să colecteze primele aferente Polițelor de Asigurare, să plătească despăgubirile în numele Asiguratorilor, în moneda prevăzută în contractul de asigurare, după caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi să emită documentele de asigurare în numele Asiguratorului. 

3. Utilizarea Aplicatiei 

• La prima utilizare a Aplicației, Utilizatorul inserează, pe baza unui formular pus la dispoziție de către Dezvoltatorul Aplicației, informațiile necesare pentru a recepționa ofertele Asiguratorilor prin intermediul Brokerului. Aceste informații sunt necesare în mod exclusiv pentru transmiterea ofertelor de asigurare relevante și încheierea Poliței de Asigurare, după caz. Utilizatorul are dreptul să revină oricând asupra datelor completate înainte de transmiterea formularului completat către Broker. 

• Informațiile introduse de către Utilizator sunt transmise către Broker, pe baza acestora Brokerul transmițând, în cadrul Aplicației, ofertele Asiguratorilor. 

• Ulterior recepționării ofertelor din partea Brokerului, prin intermediul Aplicației, Utilizatorul are posibilitatea de a alege una dintre oferte. Ulterior alegerii, Utilizatorul este notificat pentru a efectua plata sumei indicate în cadrul ofertei alese. Prin apăsarea butonului “Alege” și alegerea metodei de plată, precum și prin completarea altor informații cu privire la plată, Utilizatorul își dă acordul că suma de bani indicată în cadrul ofertei alese să fie debitată din contul cardului indicat de către Utilizator. 

• După efectuarea plății, Utilizatorul primește o notificare de confirmare a acesteia în cadrul Aplicației. De asemenea, Utilizatorul primește prin email, la adresa de email furnizată în cadrul Aplicației, un email de confirmare a comenzii ce conține toate datele comenzii lansate, alături de Polița de Asigurare emisă de către Asigurator. Ulterior, Brokerul este responsabil pentru îndeplinirea obligației legale de a transmite polița de asigurare în format fizic, la adresa de corespondență specificată de către Utilizator în cadrul Aplicației, la momentul completării formularului cu informațiile necesare pentru recepționarea ofertelor inițiale. 

4. Activitatea Dezvoltatorului Aplicației Autoportare

• Dezvoltatorul Aplicatiei este SC TROPINI TEK SRL, cu sediul Strada Tiberiu Ricci 2-4, Scara A, Ap 9, Cisnadie, Sibiu, 555300, CUI: 44223195, REG.COM.: J32/911/05052021, BANCA: Banca Transilvania IBAN RO71BTRLRONCRT0620141301 si poate fi contactat la sediul indicat, prin email contact@autoportare.app sau prin telefon la nr 0727954500 

• Dezvoltatorul Aplicației este responsabil pentru securizarea Aplicației și a informațiilor / Datelor cu caracter personal transmise de către Broker și Utilizator. În măsură în care Utilizatorul suspectează că securitatea Datelor sale cu caracter personal ar putea fi afectată în procesul de utilizare a Aplicației, va notifica de îndată Dezvoltatorul Aplicației printr-un e-mail la adresa contact@autoportare.app 

• Dezvoltatorul Aplicației pune la dispoziția Utilizatorului, în cadrul Aplicației, toate informațiile primite de la Broker pentru că Utilizatorul să poată alege în mod informat dacă și în ce moduri utilizează Aplicația. 

• Dezvoltatorul Aplicației prelucrează solicitările Utilizatorilor din Aplicatie în ordinea recepționării acestora, prin transmiterea acestora, în mod automat, către sistemele Brokerului. 

• Dezvoltatorul Aplicației va înregistra data transmiterii unui formular completat de către Utilizator în cadrul Aplicatiei, ora precum și identificatorul dispozitivului folosit de către Utilizator pentru a transmite un formular completat. Aceste informații sunt necesare pentru a putea soluționa eventualele probleme tehnice semnalate de către Utilizator sau Broker. 

• Dezvoltatorul Aplicației, la indicațiile Brokerului, are dreptul să solicite Utilizatorului orice document și/sau informație suplimentară necesare stabilirii interesului asigurabil în vederea eliminării fraudelor, prin folosirea datelor de identificare transmise de către Utilizator în cadrul Aplicației. Totodată, având în vedere că Aplicatia este menită să funcționeze în mod automatizat, există posibilitatea ca un Utilizator să nu poată primi oferte din partea Asiguratorilor, în măsura în care datele introduse de către Utilizator în cadrul Aplicatiei nu sunt corecte, Aplicația urmând să-l notifice pe Utilizator despre incorectitudinea datelor introduse. 

• În lipsa prezentării documentelor și informațiilor solicitate conform punctului anterior, Utilizatorul înțelege că Dezvoltatorul Aplicației are dreptul de a limita, parțial sau total, utilizarea Aplicației, secțiune ce nu poate fi funcțională în lipsa documentelor și informațiilor furnizate de Utilizator. 

• Dacă Brokerul nu poate emite Utilizatorului Polița de asigurare conform informațiilor transmise de către Utilizator, ori din cauza netransmiterii documentelor și informațiilor solicitate de către Dezvoltatorul Aplicației, Utilizatorul va fi notificat, la momentul apariției uneia dintre situațiile de mai sus, în legătură cu neconformitatea sau lipsa documentelor și/sau informațiilor solicitate. Pentru evitarea oricărui dubiu, Utilizatorul nu poate pretinde emiterea unei Polițe de asigurare în lipsa rezolvării problemelor indicate în notificarea transmisă de către Aplicație. 

• Brokerul este în mod exclusiv responsabil de gestiunea Polițelor de asigurare emise cu ajutorul Aplicației. În acest sens, în baza informațiilor puse la dispoziție de către Broker Dezvoltatorului Aplicației, Utilizatorul va primi un e-mail și o notificare în cadrul Aplicației, ce va anunță apropierea datei de expirare a Poliței de asigurare deținute de către Utilizator, conform evidențelor Brokerului, ori legat de alte solicitări sau informări ce pot apărea pe parcursul perioadei de valabilitate a Poliței de Asigurare. 

• Dezvoltatorul Aplicației nu răspunde pentru nici o pagubă (directă sau indirectă) adusă Utilizatorului sau oricărui alt terț în numele și/sau pe seama căruia Utilizatorul are dreptul să utilizeze Aplicația, referitoare la utilizarea Aplicației și a informațiilor pe care această le cuprinde sau orice alte pagube sau vătămări cauzate de erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, viruși sau orice alți factori similari. 

5. Activitatea Utilizatorului 

• Utilizatorul are obligația să citească condițiile generale de asigurare și orice alte documente puse la dispoziția sa, în legătură cu o Poliță de asigurare, în cadrul Aplicației și să solicite detalii suplimentare în legătură cu acestea din partea Brokerului.

• Prin lansarea comenzii de obținere oferte, Utilizatorul mandatează Brokerul să îl reprezinte în relațiile cu Asiguratorii în vederea obținerii ofertelor solicitate și a emiterii polițelor, în cazul acceptării uneia dintre oferte. 

• În utilizarea Aplicației, Utilizatorul are obligația să furnizeze numai date reale și conforme documentelor ce atestă posibilitatea Utilizatorului de a utiliza Aplicația. Toate datele solicitate în cadrul Aplicatiei sunt necesare în vederea obținerii de oferte din partea Asiguratorilor, prin intermediul Brokerului. 

• Asiguratul înțelege și acceptă că, având în vedere efectuarea plăților online cu cardul în cadrul Aplicației, Dezvoltatorul Aplicației nu are nici o obligație față de Asigurat de a suporta vreuna din cheltuielile legate de denunțarea unilaterală de către Asigurat a Poliței de asigurare încheiate între Asigurat și Broker și că nu răspunde în nici un fel față de Asigurat în această situație. 

• Polițele obligatorii RCA NU se pot anula decât în cazurile prevăzute în mod expres de legile care guvernează regimul acestei forme de asigurare. Cu titlu informativ, menționăm vânzarea bunului asigurat, emiterea polițelor pe baza unor date eronate sau existență a mai mult de o poliță de asigurare pentru același bun asigurat. Asigurările facultative se pot anula printr-o simplă cerere înainte de intrarea acestora în vigoare sau în termenul prevăzut în Condițiile de Asigurare, pe perioada valabilității acestora. 

• Utilizatorul declară că a luat la cunoștință de: 

• a. prevederile cu privire la dreptul consumatorului de a apela la soluționarea alternativă a litigiilor conform Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiar nr. 4/2016 privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar-bancar și conform Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți; 

• b. condițiile de accesare a procedurilor de soluționare a litigiilor conform:

- art.23 pct. 2 din Regulamentul nr. 4/2016 - Entitățile autorizate, reglementate și/sau supravegheate de către A.S.F, după caz, au obligația să informeze consumatorii cu privire la faptul că entitatea căreia i se pot adresa este SAL-FIN (www.salfin.ro);

- conform art.23 pct. 3 din Regulamentul nr. 4/2016 - Entitățile autorizate, reglementate și/sau supravegheate de către A.S.F. nu pot refuza soluționarea litigiului în cadrul SAL-FIN în cazul în care consumatorul și-a exprimat în mod expres și voluntar opțiunea de soluționare.

• Utilizatorul este integral responsabil de informațiile transmise prin formularul completat în cadrul Aplicației. Dacă Polița de asigurare a fost emisă, informațiile nu se mai pot modifică decât în condițiile și cu respectarea pct 7 de mai jos. În acest caz, Asiguratul își asumă integral responsabilitatea pentru datele incorecte, care pot duce la o diferență de plată și chiar la invalidarea Poliței respective. În cazul apariției unor astfel de erori, Asiguratul își asumă obligația de a plăti diferențele de primă rezultate sau alte sume apărute ca rezultat al furnizării eronate a datelor de comandă a Poliței. 

• Pentru orice reclamație în legătură cu utilizarea Aplicației pe care Utilizatorul sau Asiguratul nu o poate soluționa amiabil, Utilizatorul poate accesa secțiunea Petiții din cadrul website-ului Autoritatii de Supraveghere Financiara.

6. Clauze cu privire la furnizarea Datelor cu caracter personal 

• Pentru detalii cu privire la Datele cu caracter personal colectate în cadrul Aplicatiei, te rugăm să accesezi Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, accesibila aici (link)

• Toate Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator Brokerului prin intermediul Aplicației sunt necesare și colectate la solicitarea Brokerului, pentru identificarea, de către Broker, a celei mai avantajoase oferte pentru Utilizator și sunt prelucrate și utilizate pentru finalizarea comenzii a cărei valabilitate este strâns condiționată de autenticitatea lor.Pentru evitarea oricărui dubiu, operatorul de date cu caracter personal al acestor date este Brokerul. Pentru mai multe informații despre modul în care Brokerul prelucrează Datele cu caracter personal, te rugăm să consulți politica acestuia de prelucrare a datelor cu caracter personal sau să contactezi Brokerul, utilizând datele de contact indicate mai sus. 

• Brokerul depune toate eforturile pentru a asigura confidențialitatea tuturor datelor furnizate de către Utilizator. Utilizatorul are obligația de a furniza datele cerute complet, corect și adevărat pentru finalizarea comenzii. Furnizarea greșită a acestora atrage după sine penalizări în conformitate cu legea. 

• Dezvoltatorul Aplicației prelucrează Datele cu caracter personal obținute din partea Utilizatorului în procesul de completare a formularului necesar pentru obținerea ofertelor din partea Asiguratorilor ca urmare a instrucțiunilor Brokerului. Ca regulă, Dezvoltatorul Aplicației nu va reține și prelucra aceste Date cu caracter personal, altfel decât pe durata necesară și în scopul emiterii Poliței de Asigurare. Brokerul poate reține o parte sau toate aceste date, ca atare Utilizatorul poate să-și exercite drepturile cu privire la aceste date direct în relație cu Brokerul. 

• Cu toate acestea, în anumite situații, Dezvoltatorul Aplicației prelucrează unele dintre aceste Date cu caracter personal (i.e., numărul de telefon, adresa de e-mail), în calitate de operator, cu scopul de a comunica Utilizatorului informații importante cu privire la Polițele de asigurare încheiate. Pentru mai multe detalii despre cum Dezvoltatorul Aplicației prelucrează aceste Date cu caracter personal, în calitate de operator, te rugăm să accesezi Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, accesibilă aici (link)

7. Comunicarea între Utilizator și Broker 

• Orice comunicare efectuată în legătură cu utilizarea Aplicatiei trebuie să fie realizată prin poștă electronică la adresa de email a Brokerului sau prin intermediul funcționalității aferente din cadrul Aplicației. In măsura in care comunicarea se refera la o problema întâmpinată cu privire la asigurare, Brokerul va putea solicita Utilizatorului detalii suplimentare cu privire la problema menționată, inclusiv fără limitare Date cu caracter personal despre Utilizator. 

• Orice comunicare se consideră că a fost efectuată la momentul în care este primită de către destinatar. Comunicarea prin poștă electronică se consideră că a fost primită de către destinatar în ziua expedierii cu succes a comunicării. Expedierea se consideră nereușită dacă expeditorul primește un mesaj de nelivrare. 

• Brokerul se angajează să răspundă comunicării primite în termen de maximum 30 de zile de la data primirii acesteia tot prin poștă electronică la adresa de corespondență comunicată de către expeditor în cadrul comunicării. 

8. Condiții de returnare a Polițelor de asigurare de către Asigurat 

• Brokerul are obligația ca, la solicitarea Asiguratului, să corecteze și să retransmită către Utilizator Polița de asigurare emisă ce conține informații/date incorecte sau incomplete, în condițiile în care Utilizatorul a furnizat în formularul de comandă informații corecte și complete. În această situație, retransmiterea poliței corectate către Utilizator se va face pe cheltuiala Brokerului. În acest sens, Utilizatorul va informa Brokerul despre această situație utilizând datele de contact puse la dispoziție de către Broker in cadrul Aplicației (adresa de contact, adresa e-mail, număr call center) 

• În situația în care Asiguratul constată la momentul livrării faptul că în Polița de Asigurare sunt menționate date eronate, din vina Utilizatorului care a trecut în formularul de comandă date/informații greșite, neconforme cu realitatea, acesta poate solicita, după caz, îndreptarea erorilor și livrarea unei polițe ce conține date corecte, suportând în acest caz taxa de transport. 

9. Jurisdictie

• Vă rugăm să rețineți că acești termeni asigurari de utilizare, obiectul și formarea acestora sunt reglementați de legea română, indiferent de locul în care Utilizatorul accesează aplicația.

• Părțile vor încerca să soluționeze în mod amiabil eventualele divergențe legale intervenite în legătură cu serviciile furnizate prin intermediul aplicației „Autoportare”, iar în situația în care soluționarea amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi soluționat de instanțele judiciare competente de la sediul Dezvoltatorului Aplicatiei.

10 Utilizatorul confirmă că a citit și acceptat acești termeni și condiții. Folosirea Aplicației de către Utilizator implică acceptarea necondiționată a acestor termeni și condiții. În cazul în care nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, vă rugăm să nu folosiți aplicația.

11. Dacă aveți orice problemă legată de funcționarea aplicației „AutoPortare”, ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@autoportare.app sau la numerele de telefon: 0727954500